Choroby ovocných stromčekov a chemikálie

Ovocné rastliny sú pri nedostatočnom ošetrovanie napádané chorobami škodcami, ktorí poškodzujú mladé výsadby značne znižujú, je niekedy aj úplne zničí úrodu v rodiacich sadoch. Vyspelá agrotechnika zvyšuje odolnosť ovocných kultúr vytvára nepriaznivé podminenky pre vývoj rozmnožovanie škodcov. Avšak na nestačí. Musíme vedieť chrániť ovocné rastliny pred škodcami chorobami, musíme študovať špeciálne spôsoby boje proti nim.

Súhrn opatrenia na boj so škodcami chorobami ovocných kultúr záleží na 4 metódach: v metóde fyzikálno-mechanické, agrotechnické, biologické a chemické. Z týchto metod má hlavný význam metóda chemická.
Nesmieme sa nikdy domnievať, zé môžeme pre boj sa škodcami použiť jenin jedne z uvedených metod. Ochrana rastlín pred škodcami bude úspešná len pri komplexným používanie všetkých štyroch metod.

Pravidlá uchovávania jedu a manipulácia

Jedovaté chemikálie používané pri chemické metóde sú pre človeka, hospodárske zvieratá i mačky vtáctvo veľmi nebezpečné. Preto sa musí zachovávať pri work s jedmi všetky bezpečnostné pravidlá. Jedy je nutné uchovávať v osobitných, uzavretých miestnostiach, vzdialených od obytných hospodárskych budov.

Myslíte miestností, v ktorých máme jedy, nesmieme prinášať zadne potraviny. Kľúče od teto miestnosti majú byť len v rukách zodpovedné osoby. Jedy je nutné uložiť robiť pevného obalov; doprava jedu v sáčkoch je neprípustná.
K miestu, kam pripravujeme jedovaté roztoky prípravky kde jepoužívame, nesmieme púšťať hospodárske zvieratá ani hydinu. Nie je prípustné nechávať jedovaté prášky roztoky v sade v kadiach, kanvíc iných otvorených nádobách ani na krátku dobu.

Všetky osoby, ktoré jedovaté prášky roztoky pripravujú zlievajú, presýpajú, ktoré jimi poprašují postrekujú, musia mit v case, kedy s nimi pracujú, ochranný oblek, okuliare, rukavice masky proti prachu alebo plynu, špeciálne predpísaných typu pre jednotlivé druhy jedu, pri praci s jedmi vo voľnej prírode, lopatka ak sebemenší vietor, je nutné pracovať vzdy tak, aby vietor odnášal jedovaté plyny alebo jedovatý prášok smerom od pracujúcich.

Za pracovné prestávky a po skončení prace, zvlášť nez načnete jesť, piť alebo fajčiť, musíme ruky tvár starostlivo umyť mydlom vypláchnuť ústa. Po skončenej work s jedmi sa musíme vykúpať.

Pre stravovanie úschovu potravín určiť osobitné miesto, kam je zakázané vstupovať v pracovnom alebo v ochrannom odevov. Nádoby, v ktorých sme pripravovali jedy, musíme po skončení práce dôkladne vyčistiť. Týchto nádob nemôžeme použiť pre iné hospodárske potreby, najmä nie pre prípravu pokrmov alebo krmiva.

Zvyšky jedu, uložené dočasné v skladoch, a vyberte nástrahy ponechané škodcami musíme zozbierať zničiť.
Presná doba posledného postreku alebo poprášenie rastlín jedy pred zberom sa stanovi podľa druhu rastlín, počasie, podľa druhu chemikálie spôsobu práce.

Ako v skladoch, v ktorých sú jedy uložené, tak i na pracoviskách s jedmi musi byť lekárničky so súpravou liekov pre poskytnutie prvej pomoci.
Všetky osoby, ktoré s jedmi pracujú, musí byť vopred oboznámené s jedovatými vlastnosťami používaných chemikálií.